НОВОСТИ

Lista zawodów nie potrzebujących badania rynku pracy w Małopolskim

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2017 r. (Nr poz. Rej. 30/17) w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065), zwanej dalej ustawą, zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, stanowiący załącznik do rozporządzenia; 2) przypadki, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż określony we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. § 2. 1. Zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy, niż wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, w przypadku, gdy wniosek: 1) jest złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli od rozpoczęcia jej prowadzenia do dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę nie upłynął okres dłuższy niż 1 rok; 2) jest złożony przez pomiot powierzający wykonywanie pracy, który ubiega się o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca, któremu zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; 3) dotyczy wydania zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88 pkt 3 i 4 ustawy, w przypadku gdy cudzoziemiec jest oddelegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli od rozpoczęcia jej prowadzenia do dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę nie upłynął okres dłuższy niż 1 rok; 4) dotyczy cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie podmiotu, który na dzień złożenia wniosku nie spełnia wymogów określonych w art. 88cust 4 pkt 1 ustawy a wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 2. Okres, na który wydawane jest zezwolenie w przypadkach wskazanych w ust. 1 wynosi maksymalnie 12 miesięcy. 3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, gdy wniosek dotyczy: 1) cudzoziemca, pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej, o którym mowa w art. 88e ust. 2 ustawy; 2) cudzoziemca, o którym mowa w art. 88c ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy; 3) cudzoziemca, o którym mowa w art. 88 pkt 5 ustawy. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz. 8884 § 3. Do wszczętych postępowań administracyjnych, których nie zakończono do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. § 4. Traci moc rozporządzenie Nr 6/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 454, poz. 3360). § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik Załącznik do Rozporządzenia (Nr poz. Rej. 30/17) Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2017 r. Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty Lp. Nazwa zawodu Kod zawodu 1. Lekarz (wszystkie specjalności) 2212 2. Pielęgniarka (wszystkie specjalności) 2222 3. Kierowca ciągnika siodłowego 833202 4. Kierowca samochodu ciężarowego 833203 5. Kucharz 512001 6. Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 25 Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik

← НОВОСТИ

-

© 2014-2019 inPL All Rights Reserved.

Разработка сайта: студия WEB Lab